Låt factoring driva företagets tillväxt och skapa stabilitet

I företagandets underbara värld går det mesta väldigt fort och kassaflödet är kung. För många företag är det därför särskilt viktigt att bibehålla ett stabilt och bra kassaflödet. Detta gällre inte minst för mindre och medelstora företag. Här kommer factoring in i bilden som en möjlig lösning på problematiken med flaskhalsar i kassaflödet.

Du kanske inte är bekant med detta kraftfulla ekonomiska verktyg sedan tidigare. Men genom att använda dig av det kan du låta ditt företag sälja sina fakturor till en tredjepart, närmare bestämt till ett factoringbolag. Genom att ge köparen en liten rabatt på affären kan du få omedelbar tillgång till pengar. Läs vidare för att lära dig mer om denna möjlighet!

4 skäl att använda factoring som ett sätt att stärka kassaflödet

Det finns många skäl att använda factoring som ett effektivt sätt att stärka kassaflödet:

  • Stärkt kassaflödet. Som vi redan har varit inne på är en av de främsta anledningarna att använda detta verktyg att stärka kassaflödet. Detta sker genom att ditt företag får omedelbar tillgång till rörelsekapital. Istället för att vänta 30, 60 eller kanske till och med 90 dagar på betalningar från kunderna trillar pengarna in på företagets konto mer eller mindre direkt.
  • Möjlighet att driva tillväxt. Med den ökade likviditet som denna lösning medför kan ditt företag dra nytta av de möjligheter till tillväxt som uppstår. Det kan till exempel handla om att ta sig an nya projekt, utöka antalet produktlinjer eller att ge sig in på nya marknader.
  • Minskad kreditrisk. En annan viktig fördel med factoring är att factoringföretaget vanligtvis tar på sig kreditrisken för de fakturor som säljs. Detta innebär en minskad kreditrisk för ditt företag. För om kunden inte betalar sin faktura kommer företaget inte behöva ta på sig förlusten. Undantaget från denna regel är om försäljningen av fakturorna sker med så kallad regress.
  • Outsourcad indrivning. Sist men inte minst är det också viktigt att nämna indrivningen av kundfordringarna. För när ditt företag köper factoringtjänster kan du ofta slippa lägga tid på att driva in fordringarna genom att outsourca detta arbete till factoringbolaget.
Villiam Forsberg