Om redovisning i Stockholm

Redovisning är en viktig del av företagande och syftar till att ge intressenter en klar bild av företagets ekonomi. En väl fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information gynnar både samhället och de som har intresse av företaget, såsom ägare, anställda, finansiärer, leverantörer och kunder. Genom att lämna ut ekonomisk information kan företag ta beslut om investeringar, kreditansökningar och skattebetalningar. Tydliga redovisningsregler som tillämpas enhetligt underlättar tolkning och jämförelser över tid och mellan olika företag, vilket minskar osäkerhet och transaktionskostnader och möjliggör en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet.

Redovisningsbyrå i Stockholm

Med en unik förmåga att tillgodose företagares behov är BQ Redovisning en etablerad redovisningsbyrå i Sverige som erbjuder skräddarsydda lösningar. De tror på en digitaliserad process för att ge snabba och effektiva resultat till sina kunder. Med en stark fokus på personlig rådgivning och service har de uppnått ett högt anseende som en av Sveriges mest pålitliga redovisningsbyråer. BQ Redovisning erbjuder en rad tjänster som innefattar bokslutsförberedelse, bemanning, ekonomisk rådgivning och skatteplanering. Med deras expertis och engagemang kan företagare känna sig trygga och förberedda för en framgångsrik ekonomisk framtid. Besök denna sida för redovisning i Stockholm.

Revision och dess syfte

Redovisning kan vara föremål för revision, där en oberoende revisor går igenom redovisningen och bedömer om den är rättvisande. Företagsledningen och styrelsen är dock alltid ansvariga för att redovisningen är korrekt. Revision syftar till att öka tilltron till redovisningen och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt.

Årsredovisningens delar

En årsredovisning varierar beroende på verksamhetens natur och omfattning, men i allmänhet består den av följande delar:

  • Förvaltningsberättelse med förslag på resultatdisposition
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys, tidigare kallat Finansieringsanalys (ett krav för vissa större företag)
  • Notapparat

Årsredovisningar som varit föremål för en revision har även en bifogad revisionsberättelse.

Redovisningsområden

Redovisning kan delas upp i flera områden, såsom ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

   • Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.
   • Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.
   • Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.
   • Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.
   • Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.
webmaster
Senaste inläggen av webmaster (se alla)